IQF Sweet Corn

Packing: Carton10KG / 4*2.5KG

Shipping: Sea Shipment

Season: June to July